Stacks Image 42
Wij ondersteunen een Verzorgd Buitenleven!
Stacks Image 57

Word vriend!

Word vriend van De Eemhorst en draag bij aan het welzijn van mensen met dementie!

Beleidsplan

De Eemhorst is een particulier verzorgingshuis gelegen in het groene buitengebied tussen Soest, Baarn, Amersfoort en Utrecht. Ontstaan vanuit een wens van de initiatiefnemers door persoonlijke ervaringen met dementie om op het terrein van hun familieboerderij een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met geheugenproblemen te realiseren.
Sinds 2016 wordt er inmiddels vanuit 3 boerderijwoningen, 24 uur per dag met veel persoonlijke aandacht zorg verleend aan mensen met dementie. Een platte organisatie met zelfsturende zorgteams die gespecialiseerd zijn in dementiezorg en beschikken over de juiste certificaten en diploma’s.
Als bewoner van De Eemhorst betaalt men maandelijks een vast bedrag voor de woon- en servicekosten. Vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt de zorg betaald en zijn er te weinig financiële middelen voor onze hieronder genoemde doelstellingen.
Deze transparante manier van zorgverlening sprak de bestuursleden zo aan dat daaruit de Stichting Vrienden van De Eemhorst is ontstaan.

Doelstelling van de stichting

De Stichting Vrienden van De Eemhorst stelt zich ten doel:
A) Het realiseren van aanvullende faciliteiten voor bewoners van De Eemhorst, die bevorderlijk zijn voor het leef- en woonplezier in de vorm van extra faciliteiten in de huizen en op het terrein. Voorts de aanschaf van middelen voor vermaak- en afleiding, ondersteuning en activiteiten buiten de deur en aanschaf van middelen om de mobiliteit te vergroten.
B) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, voor zover dit het algemeen belang dient.

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Voorzitter: Dhr. M.G.A. Langendorff
Secretaris: Dhr. J. De Wit
Penningmeester: Mevr. M.H. Stam-Hooft
Toelichting op het bestuur
Het bestuur komt viermaal per jaar bijeen of indien nodig vaker. Hierbij worden ideeën gevormd en plannen ontwikkeld voor het werven van gelden en organiseren van activiteiten ten behoeve van de bewoners. Daarnaast wordt er met een team aan vrijwilligers continue gewerkt aan de uitvoering van de vastgelegde activiteiten. De penningmeester zal zorgen voor een overzichtelijke administratie en het samenstellen van de jaarrekening. Gezien de aanwezige kennis op het gebied van fondsenwerving zal het bestuur zich ook actief bezighouden met het aanvragen van fondsen.

Beloningsbeleid

Geheel onbezoldigd bestuur. Toelichting vergoeding bestuur: Gemaakte kosten zoals kilometervergoeding worden in overleg vergoed.


Beheer en besteding van vermogen

Alle gelden die binnenkomen worden bijna geheel besteed aan de gestelde doelen in het beleidsplan. De gebruikelijke kosten zoals bijvoorbeeld bankkosten, zullen wel vanuit de stichting betaald moeten worden.

Bestemming Liquidatiesaldo

Indien de stichting wordt ontbonden zullen wij een positief saldo schenken aan een nader te bepalen stichting met gelijksoortige doelstelling.

Verwerven van inkomsten

Donateurs
Cliënten, familieleden, medewerkers en andere sympathisanten kunnen donateur worden.
Fondsenwerving
De stichting zal een actief beleid voeren ten aanzien van fondsenwerving.
Besteding middelen Het vaststellen van de concrete doelen gebeurt in overleg met de medewerkers, bewoners, familie/vrienden van bewoners en initiatiefnemers van De Eemhorst.

Communicatiemiddelen

Om effectief te communiceren met bedrijven, sponsors, donateurs en andere belangstellenden is de eigen website een aanvullend medium. Daarnaast worden er andere middelen ingezet zoals social media en concrete marketingacties.

Doelen 2023

Voor 2023 heeft de Stichting Vrienden van De Eemhorst de volgende doelen gesteld:
  • Theehuis meer voor bewoners optimaliseren door aanleg terras en goede winterverwarming.
  • Uitstapjes die meer begeleiding en vervoer nodig hebben.
  • Enkele duurdere activiteiten middelen die bewoners ten goede komen.

Evaluatie

Het beleidsplan zal elk jaar geëvalueerd worden.